The original Japanese edition of “Homo contribuens (Koken suru Kimochi)” is cited in “Management by Contribution Power (Koken Ryoku no Keiei)” written by Toru Yamashita.

kokenryokunokeiei